Governo da RAEM

Educação e Juventude


Total: 1031 - Pág.: 11/11
 • 亞洲(澳門)國際公開大學研究院校友會
 • Ou Mun Pao Si Kou Hoc Hau Ka Tcheong Hip Vui
  澳門鮑思高學校家長協會
 • 香港浸會大學(澳門)校友會
 • 澳門藝術研究學會
 • 啟智學校校友會
 • 澳門利宵中學學生會
 • Ming Tak Kao Iok Fat Chin Hip Wui
  Ming Tak Education Development Association
 • 台灣私立珠海大學澳門校友會
  Toi Wan Si Lap Chu Hoi Tai Hok Ou Mun Hao Iao Vui
 • 澳門家長總會
 • 澳門聖若瑟師範校友協進會
  Ou Mun Seng Yeok Sâk Sí Fan Hau Yau Hip Chon Vui
 • 澳門法學院畢業同學會
  Ou Mun Fat Hoc Un Pat Ip Tong Hoc Wui
 • Ou Mun Oi Lon Cheng Nin Chong Sam
  Macau Helen Youth Centre
  澳門愛倫青年中心
 • 澳門理工學院學生會
  Macau Polytechnic Institute Students’ Union
  Ou Mun Lei Kông Hóc Un Hóc Sang Vui
 • 葡文學院學生會
 • 澳門現代教育協會
  Macau Modern Education Association
  On Mun In Toi Kau Iok Hip Vui
 • Ou Mun Choi Ki Chung Hoc Hao Iao Vui
  澳門取潔中學校友會
 • 澳門青年戶外活動協會
  Youth Out Door Activities Association
  Ou Mun Cheng Nin Wu Ngói Wut Tông Hit Wui
 • 澳門達用國語講習所修社同學會
  Associação dos Antigos Alunos dos Cursos de Mandarim «Sao Sé» do Instituto «Tat Iong» de Macau
  Ou Mun Tat Iong Kuok U Kong Chap Só Sao Sé Tong Hok Wui
 • 澳門鏡平學校校友會
 • Ou Mun Tók I Kao Iok Hip Chon vui
  澳門托兒教育協進會
 • Tong Ha Tai Ho Pat Ip Tong Ho Ui
  University of East Asia Graduates’ Association
 • A.M.A. — Ou Mun Sou Man Vui
  A.M.A. — Macao Literacy Association
 • Ou Mun Kao Iok Hok Wui
  Macau Educational Research Association
 • Ou Mun Kao Iok Man Fa Ngai Sot Hip Vui
 • Ou Mun Cheng Nin Man Fá Hip Vui
 • 暨南大學醫學院(澳門)同學會
  Kei Nám Tái Hók Yi Hók Yun (Ou Mun) Tông Hók Wui