Governo da RAEM

Trabalho


Total: 254 - Pág.: 1/3

Star Makers Association (Cancelamento)

 • 創星協會
 • 澳娛綜合度假股份有限公司僱員工會
  Associação Sindical dos Trabalhadores da Sociedade de Jogos de Macau, S.A.
  澳娛綜合工會/澳門博彩股份有限公司僱員工會
 • 澳門外賣行業協會
 • 澳門電業工會
  Associação de Empregados de Lojas de Artigos Eléctricos de Macau
  Ou Mun Tin Ip Cong Vui
 • 澳門公職司機協會
 • 澳門勞動關係調解協會
  Macau Labor Relations Mediation Association
 • 澳門工人同盟總會
  工人同盟
 • 澳門市政署員工協進會
  Association of Workers of Municipal Affairs Institute of Macao
  Associação de Trabalhadores do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais
  民政總署員工協進會
  Association of Workers of Civil and Municipal Affairs Institute
 • 澳門跨境小汽車協會
  Macao Cross-Border Light Vehicle Association
 • Ou Mun Lui Iao Ü Lok Iao Han Cong Si Chek Cong Lun I Vui
 • 澳門電力職工協會
  Ou Mun Tin Lek Chek Kong Hip Wui
 • Ou Mun Iam Sek Ip Kong Vui
 • 澳門僱員關愛發展基金會
  Macau Employees Care Development Foundation
 • 澳門博彩公關精英協會
 • 澳門社會工作者工會
  Macao Social Workers’Union
 • 中國菲律賓勞務(澳門)協會
 • 澳門進步家務工工會
  Progressive Labor Union of Domestic Workers — Macau
  進步工會
 • 澳門菲律賓職介所協會
 • 澳門的士業界協會
  Macau Taxi Industry Association
 • 澳門豬肉燒腊工會
  Ou Mun Chü Iok Sio Lap Kong Vui
 • 澳門公務華員職工會
  Macao Chinese Civil Servants Association
  Ou Mun Kong Mou Wá Ün Chek Kong Vui
 • 澳門洗衣業工會
  Laundry Employees Association of Macau
  Ou Mun Sai I Ip Kong Vui
 • 澳門的士聯誼會
  Macao Association of Taxi
 • 澳門酒店旅業職工會
  Macao Hotel Employees Association
  Ou Mun Loi Ip Chek Cong Vui
 • 澳門金飾珠寶業職工會
  Employees Association of Gold Ornaments & Jewellery, Macau
 • 澳門機動車駕駛員協會
  Macau Motor Vehicle Drivers Association
 • 亞洲太平洋安保協會中國澳門分會
  亞洲專業保安協會澳門分會
  Asian Professional Security Association Macau Chapter
 • 澳門文員會
  Macao Clerical Staff Association
  Associação dos Empregados de Escritório Chineses de Macau
  澳門華人文員會
 • 澳門水電工會
  The Association of CEM & SAAM Workers
  水電工會/Ou Mun Soi Tin Kong Vui
 • 澳門香業工會
  Ou Mun Heong Ip Kong Vui
 • 澳門珠繡塑膠五金職工會
  Macau Trade Unions of Glassbeads Embroidery, Plastics and Hardware
  Ou Mun Chü Sau Sóc Cal Ngu Kam Chêk Kong Vui
 • 澳門木箱職工會
  木箱工會/Mun Mok Seong Chek Kong Vui
 • 澳門鎅木職工會
  Ou Mun Kái Mok Chek Kong Vui
 • 澳門造船工會
  The World Institute of Chinese Medicine (Macau Chapter)
  Ou Mun Chou Shün Kong Vui
 • 澳門建造業工人福利會
  澳門建築業工人福利會/Ou Mun Kin Chok Ip Kong Ian Fok Lei Vui
 • 澳門汽車機器業職工會
  Associação de Operários Ou Mun Hei Ché Kei Hei Ip Chek Cong Vui
  Ou Mun Hei Ché Kei Hei Ip Chek Cong Vui
 • 澳門三輪車工會
  Macao Pedicab Drivers Union
  Ou Mun Sám Lôn Ch'é Cong Vui
 • 澳門坭水業職業工會
  Ou Mun Nai Soi Ip Chek Cong Vui
 • 澳門公共汽車工會
  Macao Public Transportation Trade Union
  Ou Mun Kong Kong Hei Ch’é Kong Vui
 • 澳門健步外勤協會
  健勤
 • 鏡湖醫院職工協會
  鏡湖醫院人員協會/ Kiang Wu I Yün Chek Cong Hip Vui
 • 澳門潔淨行業協會
 • 澳門幸運博彩員工協會
 • 新澳門博彩員工權益會
 • 百勝聯盟聯合會
  百勝會
 • 澳門蟲害控制從業員協會
  Macau Pest Control Personnel Association
 • 澳門的士人員協會
  Macau Association of Taxi Personnel
 • 澳門棚業職業工會
  Ou Mun P'áng Ip Chek Ip Cong Vui
 • 澳門鞋業工會
  Macao Shoemaker Trade Union
  Ou Mun Hái Ip Cong Vui
 • Ou Mun T’ou Chói Ip Chek Kong Vui
 • 澳門海員工會
  Macao Seamen Union
  Ou Mun Hói Ün Kong Vui
 • 路環各業工人互助會
  Associação de Auxílio Mútuo os Operários de Coloane
  Lou Ván Kok Ip Kông Ian Vu Chó Vui
 • 澳門氹仔各業工人互助會
  Ou Mun Tam Chai Kok Ip Kông Ian Vu Chó Vui
 • 澳門製衣工會
  Macao Trade Union of Garment Workers
  Ou Mun Chai I Cong Vui
 • 澳門油漆工會
  Macao Painter Union
  Ou Mun Iao Chat Cong Vui
 • 澳門織造工會
  Macao Knitter Trade Union
  Ou Mun Chek Chou Cong Vui
 • 澳門手工業工會
  Ou Mun Sao Cong Ip Cong Vui
 • 澳門民生協進會
 • 澳門陪月員協會
 • 澳門工會聯合總會
  Macao Federation of Trade Unions
  Associação Geral dos Operários de Macau
  Ou Mun Cong Vui Lun Hap Chong Vui
 • 澳門漁民互助會
  Fishermen’s Mutual Help Association, Macau
  Ou Mun Ü Man Vu Chó Vui
 • 澳門建造業施工人員互助協會
  建工互助會
 • 慈善博企雇員總工會
 • 澳門公職人員協會
 • 專業的士司機聯合會
  Professional Taxi Drivers Federation
 • 澳門青年博彩從業員協會
  Macao Association of Young Employees in the Gaming Industry
 • 澳門公務人員體育會
 • 澳門博彩業僱員總會
  Macau Gaming Employees’General Association
  博僱總
 • 澳門博彩業監場主任協會
  Macau Gaming Supervisors’Association
  監場主任協會
 • 澳門博彩業莊荷協會
  Macau Gaming Dealers’ Association
  莊荷協會
 • 澳門博彩企業員工協會
  Macau Gaming Enterprises Staff’s Association
  澳門黑沙環新街183號裕華大廈第一座地下B舖。
 • 澳門娛樂業技術人員協會
  Macau Entertainment Industry Technician Association
  娛技
  MEITA
 • 澳門邵之友(的士)聯誼會
 • 澳門本地工人權益會
 • 柬埔寨外勞(澳門)工作服務協會
 • 金沙威尼斯雇員工會
 • 澳門博彩從業員子女協會
 • 澳門和諧社會促進會
 • 的士司機權益會
  Taxi Drivers Rights Association
 • 澳門民航工會
  Macao Civil Aviation Employees Association
 • 澳門東盟友誼協會
 • 曾國盤師傅石藝承傳會
 • 澳門家傭僱主聯會
20/08/2022 01:03:30 WF2015